Članstvo u međunarodnim asocijacijama

Članstvo u međunarodnim asocijacijama
  • 09 Oct, 2019

Grad Sarajevo je član i učestvuje u radu:

Mreža mediteranskih gradova MedCities

Grad Sarajevo pristupio 13.06.2016.

http://www.medcities.org/

Opis Mreže MedCities: Generalna skupština Mreže mediteranskih gradova MedCities, održana je u Dubrovniku 10. i 11. novembra 2015. godine. Tokom susreta gradonačelnika Sarajeva i Dubrovnika, Ive Komšića i Andre Vlahušića, te predstavnika Mreže mediteranskih gradova MedCities, koji je bio upriličen u sklopu zasjedanja Generalne skupštine, inicirano je da Grad Sarajevo postane punopravni član ove organizacije.

MedCities je mreža mediteranskih gradova koja trenutno okuplja 36 gradova iz 10 država sa tri kontinenta. Osnovana je u Barceloni 1991. godine na inicijativu Programa tehničke pomoći Mediteranu u oblasti ekologije (METAP), kao platforma za razmjenu iskustava između gradova sjeverne i južne obale Mediterana. METAP čiji je cilj unapređenje okoliša u mediteranskoj regiji pokrenula je 1990. Svjetska banka, Evropska investicijska banka, Evropska komisija i UNDP (Razvojni program Ujedinjenih naroda).

Ciljevi MedCities-a: Obzirom da je MedCities mreža mediteranskih općina i gradova iz različitih zemalja, njen cilj je održivi urbani razvoj kao način da se unaprijede uslovi života u mediteranskoj regiji.

Glavni ciljevi i svrhe mreže su:

– razviti svijest o neovisnosti i zajedničkoj odgovornosti kada je riječ o politikama održivog razvoja, očuvanju okoliša i socijalnoj koheziji Mediteranske regije;

– ojačati ulogu, nadležnosti i resurse (institucionalne, finansijske i tehničke) lokalnih administracija u usvajanju i implementaciji politika održivog lokalnog razvoja;

– razviti svijest građana i uključenost u održivi razvoj njihovih mjesta i gradova;

– pokrenuti i razviti politike za izravnu saradnju i partnerstvo između partnera i drugih asocijacija.

Projekti MedCities-a: MedCities učestvuje u nekoliko projekata. Svaki od njih odnosi se na razvoj sposobnosti i prijenos znanja o urbanim pitanjima između gradova u mreži. Od 1991. godine MedCities je implementirao nekoliko projekata iz oblasti ekologije i urbanih problema, a trenutno ova Mreža učestvuje kao partner u nekoliko različitih projekata. Svi ovi projekti klasificirani su u skladu sa četiri oblasti rada mreže: otpad, kvalitet zraka i mobilnost, voda i razvoj grada.

Također, gradovi mreže kreiraju svoje strateške planove putem projekata. Kategorije projekata: urbano planiranje, mobilnost i prijevoz, održivost i okoliš, zapošljavanje i ekonomski razvoj, turizam i kultura, nove tehnologije, socijalna kohezija, konsultacije, itd.

_______________________________________________________________________________________

LIKE – Evropski gradovi i regije za kulturu

LIKE je posvećena razvoju kulturnih politika u Evropi i u svojoj mreži okuplja niz izabranih predstavnika iz raznih lokalnih vlasti i struktura kulture. Mreža radi na izgradnji kulture Evrope,  nastale na teritoriju koji je otvoren za što je moguće više oblasti iz kulture.

Bivši Les Recontres, mreža evropskih gradova i regije za kulturu se razvila u LIKE u januaru 2015. godine. Od svog osnivanja 1994. godine, mreža je oduvijek bila posvećena svojim članovima (125 lokalnih vlasti,  institucija kulture i struktura iz 27 raznih evropskih zemalja) i zajedničkom razvoju kulturnih politika i teritorijalne animacije. Sada sa sjedištem u Lilleu, naša struktura želi oživjeti svoju ambiciju, kako bi postala  jedinstvena platforma u Evropi za saradnju, rasprave i djelovanja na polju kulturne politike u gradovima, odjeljenjima, regijama i provincijama. Njena misija: postati mjesto susreta izabranih predstavnika, kulturnih aktera i inovativnih inicijativa iz cijele Evrope, gdje mogu nastati alati za  najbolju praksu i zajedničke projekte. Drugim riječima, cilj nam je doprinijeti izgradnji kulture Evrope, od strane teritorijalnih aktera, i na taj način, otvoriti nove horizonte mogućnosti i za kulturu i politike.

Šta LIKE određuje kao svoje ciljeve:
• Politički učestvuje u korist zaštite i promocije kulture;
• Jednostavna saradnja između svih aktera, građana i evropskih vlasti
• Rad na koncertu sa cijelim nizom naših partnera (stručnjaka, akademika, kulturnih mreža, izabranih predstavnika asocijacija, umjetnika i građana) prema kulturi Evrope.

LIKE je uspješna asocijacija sa dvadeset godina starom baštinom iza sebe, organizirajući više od 200 aktivnosti i događaja, sa objavljene dvije publikacije. Posljednje, ali ne i najmanje važno LIKE je bogata sa jakom posvetom učestvovanja svih aktera iz raznih opsega kulture Velike Evrope.

Grad Sarajevo je pristupio LIKE – Evropskim gradovima i regijama za kulturu (bivšem Les Rencontresu) 12. marta 2012. godine.

_______________________________________________________________________________________

Liga historijskih gradova (LHC)

Liga historijskih gradova je neprofitna organizacija koja okuplja historijske gradove svijeta.

Prva svjetska konferencija historijskih gradova održana je u Kyotu 1987., Druga u Firenci 1988., Treća u Barceloni 1991. godine. Na Četvrtoj svjetskoj konferenciji održanoj 1994. godine u Kyotu donesena je odluka o osnivanju Lige historijskih gradova.

Na konferencijama u Barceloni i Gironi učesnici su se složili da svaki grad ima svoju historiju i da se historijski grad definira kao “grad koji je ponosan na svoje jedinstveno naslijeđe i nastoji ga njegovati”.

Cilj Lige historijskih gradova je doprinos budućem razvoju historijskih gradova, stalna razmjena vrijednih iskustava i informacija iz različitih oblasti, zajednička istraživanja i tehnička saradnja, promocija prijateljstva i uzajamnog povjerenja među gradovima u svijetu, podijeljenom političkim i ekonomskim sukobima zbog rasnih, etničkih, kulturnih i vjerskih razlika, doprinos realizaciji svjetskog mira kao idealu kojem teži svjetska zajednica.

Partneri Lige su UN-HABITAT sa kojim ima zajednički cilj međugradske saradnje preko nacionalnih granica, ICOMOS koji, prema Konvenciji o svjetskom naslijeđu, ima međunarodnu ulogu da savjetuje Svjetski komitet za naslijeđe i UNESCO u nominaciji novih spomenika za Listu svjetskog kulturnog i historijskog naslijeđa, te OWHC-Organizacija gradova svjetskog naslijeđa.

Liga historijskih gradova uključuje 84 grada iz 55 zemalja.

Grad Sarajevo je primljen u članstvo Lige 14. oktobra 2009. godine na sastanku Glavnog odbora, održanom u japanskom gradu Nari.

www.city.kyoto.jp/somu/kokusai/lhcs/renmeifront.ht

_______________________________________________________________________________________

Svjetske unije olimpijskih gradova (UMVO)

Svjetsku uniju olimpijskih gradova osnovali su grad Atena, domaćin I i XXVIII Olimpijade, i grad Lozana, olimpijska prijestolnica. To je neprofitna asocijacija pod kontrolom Švicarskog građanskog zakona sa sjedištem u Lozani, sjedištu Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK). Svjetska unija olimpijskih gradova osnovana je 2. decembra 2008. godine. Grad Sarajevo učestvuje u radu Svjetske unije od 2008. godine, a  pristupio joj je 21. oktobra 2009. godine.

Unija se sastoji od aktivnih članova, pridruženih članova, pozvanih članova i počasnih članova:

Aktivni članovi: Gradovi koji su bili domaćini ili su u procesu organiziranja olimpijskih igara. Aktivni članovi su članovi Generalne skupštine Unije.

Pridruženi članovi: Gradovi koje je odabrao MOK kao službene kandidate za organiziranje olimpijskih igara

Počasni članovi: Osobe koje je priznao MOK kao one koje su pružile značajne usluge organizaciji olimpijskih igara i olimpijskog pokreta

Pozvani članovi: Gradovi koji ne mogu biti aktivni članovi ili pridruženi članovi, ali su pokazali poseban interes i doprinos Olimpijskom pokretu i njegovim vrijednostima.

Ciljevi Unije su:

– Razmjena iskustava i znanja između gradova organizatora olimpijskih igara i kandidatskih gradova za olimpijske igre    u konsultaciji sa MOK-om
– Pružanje znanja, iskustava i opće pomoći kandidatskim gradovima u cilju osiguranja uspjeha olimpijskih igara
– Proučavanje uticaja olimpijskih igara na gradove domaćine u konsultaciji sa MOK-om, posebno u smislu dugoročne    održivosti
– Promoviranje olimpijskih gradova kao međunarodnih centara za razvoj sportskih aktivnosti i kulture
– Pružanje vidljivog dokaza obrazovnih karakteristika olimpijskog pokreta
– Realiziranje kulturnih akcija u vezi sa funkcioniranjem olimpijskih institucija
– Podrška gradskim olimpijskim inicijativama koje se odnose na zajedničke napore u korist mira.

Unija održava generalnu skupštinu svake dvije godine, a po potrebi i ranije. Član Unije se postaje prihvatanjem Statuta i preuzimanjem obaveze plaćanja članarine u iznosu od 5.000 eura na godišnjem nivou.

Web stranica:  http://www.olympiccities.org/

_______________________________________________________________________________________

Mreže evropskih gradova (EUROCITIES)

Eurocities je mreža evropskih gradova. Grad Sarajevo je na Generalnoj skupštini održanoj u Lyonu 22.11.2005. primljen u svojstvu pridruženog člana.

Ciljevi Mreže: uspostavljanje saradnje između evropskih  gradova i institucija evropskih vlasti u Strasbourgu i Bruxellesu u konsultativnom smislu, zastupanje zajedničkih interesa u procesu odlučivanja u institucijama EU, kao i recipročnih interesa u okviru bilo kojeg područja koji se odnosi na institucije EU.

Službena web stranica: www.eurocities.org

_______________________________________________________________________________________

Međunarodne asocijacije gradova nosilaca poruke mira (IAPMC)

Međunarodnoj asocijaciji gradova nosilaca poruke mira (IAPMC) Grad Sarajevo je pristupio na XVIII Generalnoj skupštini IAPMC, održanoj od 1. do 4. septembra 2005. u Slovenj Gradecu.

Ciljevi IAPMC: jačanje uloge gradova u kreiranju kulture mira u svijetu, promocija razumijevanja među ljudima, promocija solidarnosti, njegovanje duha mira, tolerancije i multikulturalnog uvažavanja, suprotstavljanje ratu i siromaštvu, borba protiv upotrebe nuklearnog naoružanja i drugih  ubojitih sredstava.

Službena web stranica: www.iapmc.org

_______________________________________________________________________________________

Mreže Gradonačelnici za mir (Mayors for peace)

Mreža Gradonačelnici za mir osnovana je 1982. u New Yorku na inicijativu tadašnjeg gradonačelnika Hirošime uz podršku gradonačelnika Nagasakija. Godine 1990. registrovana je kao nevladina organizacija s programom koji, uz potpunu podršku UN-a, promovira trajni mir u svijetu i solidarnost gradova u potpunoj zabrani nuklearnog naoružanja do 2020. godine.

Gradonačelnici za mir nastoje podići međunarodnu svijest o potrebi ukidanja nuklearnog oružja, doprinose ostvarenju istinskog i trajnog mira u svijetu, djeluju na eliminiranju gladi i siromaštva, pomažu izbjeglicama, podržavajući ljudska prava, zaštitu okoliša, i rješavajući druge probleme koji prijete mirnom suživotu ljudi.

Ova Mreža održava Generalnu konferenciju svake četiri godine, dok se Izvršna konferencija saziva po potrebi.
Sekretarijat je smješten u Hirošimi.

Gradonačelnike za mir čini 6.991 grad iz 161 zemlje i regiona, koji izražava podršku ukidanju nuklearnog oružja, a među njima su i bh. gradovi/općine: Banja Luka, Banovići, Pale-Prača, Sarajevo, Srebrenica, Srebrenik, Tešanj, Velika Kladuša, Vitez i Zenica.

Grad Sarajevo je postao član 2004. godine, a 2015. godine imenovan je Izvršnim članom i Vodećim gradom „Gradonačelnika za mir“ u BiH, koji će promovirati proaktivne i nezavisne aktivnosti prilagođene regionu.

_______________________________________________________________________________________

Evropske koalicije gradova protiv rasizma (ECCAR)

Evropska koalicija gradova protiv rasizma (ECCAR) osnovana je u Barceloni 1998. godine s ciljem promoviranja kulture ljudskih prava na lokalnom i međunarodnom nivou. Grad Sarajevo učestvuje u radu Koalicije od 2002. godine, dok je 10. decembra 2004. godine pristupio Koaliciji.

Ciljevi Koalicije: borba protiv rasizma, diskriminacije i ksenofobije u gradovima, promoviranje jednakosti stanovnika gradova bez obzira na rasu, boju, naslijeđe, etničko porijeklo i osiguravanje slobode, jednakosti, prava i dostojanstva za sve, integracija Akcionog plana Koalicije u općinske i  gradske strategije i politike.

Službena web stranica: http://portal.unesco.org

_______________________________________________________________________________________

Mreže balkanskih gradova (BALCINET),Unije glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope (UCSEEC)

Mreža balkanskih gradova BALCINET osnovana je u Solunu 2001. godine, a udružuje veće gradove Balkana (32) iz osam država, među kojima je 8 glavnih gradova, u cilju unapređenja saradnje gradova u regionu.

Grad Sarajevo učestvuje u radu BALCINET-a od 2002. godine.

Ciljevi BALCINET-a: unapređenje dobrosusjedskih odnosa putem kulturne, privredne i međuuniverzitetske saradnje, pristupanje evropskim fondovima kroz zajedničke projekte, promocija regiona u svijetu i svakog pojedinačnog grada, afirmacija zajedničkih, ali i specifičnih lokalnih kulturnih vrijednosti, razmjena iskustva.

Službena web stranica- www.balcinet.org

_______________________________________________________________________________________

Mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)  je Gradu Sarajevu dodijelila Zahvalnicu za privrženost i doprinos Evropskoj mreži zdravih gradova SZO u periodu 2009. – 2013. godine, odnosno u V fazi ovog projekta čiji smo punopravni član bili.

U Zahvalnici je, između ostalog, navedeno da Grad Sarajevo, kao punopravni član Evropske mreže zdravih gradova u IV (2003.-2008.) i V fazi (2009.-2013.), više od deset godina, u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih mogućnosti, nastoji kroz gradske odluke kreirati nove i razvijati postojeće edukativne programe i projekte, usmjerene ka unapređenju zdravlja i stvaranja uslova za zdraviji i kvalitetniji život svih dobnih grupa stanovništva.

Grad Sarajevo kroz niz projekata u okviru programa „Sarajevo – zdravi grad, angažovan je u promociji zdravog načina života, ali i podizanja svijesti njegovih građana o važnosti zdravog načina ishrane i upražnjavanja fizičkih aktivnosti.

Inače, Program zdravi gradovi provodi se u šest regija Svjetske zdravstvene organizacije podrazumijevajući i evropsku regiju.

Službena web stranica: www.who.int

_______________________________________________________________________________________

Unija glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope (UCSEEC)

Unija glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope (UCSEEC) udružuje glavne gradove Jugoistočne Evrope i grad Beč u realizaciji  zajedničkog cilja, trajnog mira u regionu.

Grad Sarajevo je pristupio Uniji na V Konferenciji održanoj u Beogradu 23. i 24. aprila 2001. godine.

Osnovni cilj Unije: uspostavljanje trajnog mira i stabilnosti u regionu putem saradnje glavnih gradova u atmosferi razumijevanja, solidarnosti i djelovanja u  rješavanju svih pitanja od zajedničkog interesa.

Službena web stranica: www.cseecunion.org

Podijeli:

Najnoviji sadržaj