Šestoaprilska nagrada za 2008. godinu

Šestoaprilska nagrada za 2008. godinu

Pojedinačna nagrada:

Prof. dr. Omer Ibrahimagić

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Omer Ibrahimagić rođen je u Smolući, općina Lukavac, 21. januara 1934. godine. Osnovnu školu pohađao je u Smolući, Lukavcu i Tuzli. Gimnaziju je završio u Tuzli, a Pravni fakultet u Sarajevu. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu na državnopravnoj katedri. U toku svog 45-godišnjeg naučnog rada objavio je više od 400 naučnih i stručnih članaka i 20 knjiga, od kojih tri kao koautor, kao i nekoliko srednjoškolskih udžbenika iz nauke o društvu. Prof. Ibrahimagić je na Fakultetu političkih nauka bio dekan, direktor fakultetskog Instituta za društvena istraživanja, šef Postdiplomskog studija i šef Odsjeka za političke nauke, za što je od fakulteta dobio nagradu sa diplomom za doprinos razvoju tog odsjeka. Kao ustavnopravni ekspert obavljao je funkciju sudije Ustavnog suda Jugoslavije i Ustavnog suda Federacije BiH. Za svoj naučni angažman dobio je 1987. Dvadesetsedmojulsku nagradu za djela i ostvarenja iz političkih nauka. Kao zaslužan naučnik i društveni radnik odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrenim zracima (1974.) i Ordenom rada sa crvenom zastavom (1987.), a za višegodišnji rad i značajan doprinos razvoju Univerziteta u Sarajevu dobio je Plaketu Univerziteta sa diplomom (1985.). Nosilac je počasnog zvanja “profesor emeritus” i drugih javnih priznanja i zahvalnica.

Kolektivna nagrada:

Prvi korpus Armije RBiH

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prvi korpus Armije BiH dobitnik je kolektivne Šestoaprilske nagrade za veličanstvenu odbranu grada Sarajeva i BiH od agresije u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.-1995. godine. Jedinice ARBiH i jedinice Prvog korpusa ARBiH su zajedno sa drugim bh. patriotima, braneći grad Sarajevo, a time i domovinu od agresije, odbranili najveće ljudske i civilizacijske vrijednosti multietničkog društva i dugovječnu tradiciju suživota, međunacionalnu i međuvjersku toleranciju. U odbrani je učestvovalo 80.000 vojnika, koliko je imao 1. korpus. Poginulo ih je 6.798, a 6.531 muškarac i žena su postali lakši ili teži invalidi. U ime 1. korpusa ARBiH nagradu su primili generali Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić, Damir Hajrulahović, sin rahmetli generala Mustafe Hajrulahovića, te Behaudin Bašović, prvo šehidsko dijete. “Ponosni smo na ovu nagradu. Ovo nije priznanje samo 1. korpusu, već cijeloj Armiji BiH”, kazao je general Karavelić, dodajući da je odbranom grada Sarajeva odbranjena i BiH.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj