Zastava i grb

Zastava i grb

Na osnovu člana 5. stav 1., a u vezi s članom 56. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 19/97, 22/97 i 14/2000), člana 5. i člana 24. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/98 i 14/98), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici od 21. novembra 2000. godine, donijelo je

ODLUKU O GRBU I ZASTAVI GRADA SARAJEVA

Član 1.
Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: Grad) ima grb i zastavu.

Član 2.
Grb Grada predstavlja elemente tipičnih krovova i istovremeno simbolizira brda u zelenoj boji. Simbol Grada čine gradske zidine s gradskom kapijom u crnoj boji. Donji dio grba oblikuje konfiguraciju terena – doline, kroz koju teče rijeka u plavoj boji, premošćena mostom u bijeloj boji, u kojoj je smješten Grad. Okvir grba je zlatne boje.

Član 3.
Zastava Grada je svijetloplave boje. Položaj grba na zastavi je centriran. Zastava se može izrađivati u različitim veličinama, s tim što je proporcija uvijek 2:1.

Član 4.
Odlukom o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva propisuju se način i uvjeti upotrebe grba i zastave.
Član 5.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz grba Grada Sarajeva.

Član 6.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Privremena odluka o grbu i zastavi Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 6/98).

Član 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo“.
Broj 05-022-436/2000 21. novembra 2000. godine Sarajevo
Predsjedavajuća Gradskog vijeća Grada Sarajeva prof. dr.Mira Jadrić-Winterhalter, s. r.
Odluka o grbu i zastavi Grada Sarajeva objavljena je u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 25/00.
Na osnovu člana 5. stav 1., u vezi s članom 54. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00 – Prečišćeni tekst), te na osnovu člana 102. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 46/98), Komisija za Statut i akte Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na sjednici od 31. januara 2006. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.
Prečišćeni tekst Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva obuhvata: Odluku o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/04 ), Ispravku člana 7. Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/04) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 31/05 ), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-02-265/06 31. januara 2006. godine Sarajevo
Predsjedavajući
Komisije za Statut i akte Gradskog vijeća
Grada Sarajeva
Alija Šačić, s. r.

ODLUKA O UPOTREBI GRBA, IMENA I ISTICANJU ZASTAVE GRADA SARAJEVA

(Objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 5/06)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Ovom odlukom određuju se uvjeti i način upotrebe grba, imena i isticanja zastave Grada Sarajeva i propisuje način evidentiranja izdatih odobrenja za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva.

II – UPOTREBA GRBA I IMENA GRADA SARAJEVA

Član 2.
Korespondencija koju obavljaju gradonačelnik Grada Sarajeva i druge osobe ovlaštene da istupaju u ime Grada Sarajeva vrši se na memorandumu sa otisnutim grbom Grada Sarajeva.
Žig i štambilj Grada Sarajeva obavezno sadrže grb i ime Grada Sarajeva.
Član 3.
Upotreba grba može se odobriti trećim osobama:
1.   za unošenje grba u zaštićeni žig,
2.   kao nezaštićeni znak i
3.   kao amblem ili ukras.
Član 4.
Unošenje grba u zaštićeni žig može se odobriti privrednim društvima, javnim preduzećima, ustanovama, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama, u smislu propisa o robnim i uslužnim žigovima, ako su njihovi poslovi ili djelatnost od posebnog društvenog interesa za Grad Sarajevo.
Član 5.
Upotreba grba kao nezaštićenog znaka može se odobriti privrednim društvima, javnim preduzećima, ustanovama, javnim ustanovama, udruženjima i drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: pravne osobe) radi stavljanja na sredstva javnog saobraćaja, službena vozila, reklamne panoe, prospekte i drugi propagandni materijal.
Član 6.
Upotreba grba kao amblema ili ukrasa može se odobriti pravnim osobama ako je to u interesu Grada Sarajeva.
Član 7.
Upotreba imena Grada Sarajeva može se odobriti pravnim osobama radi unošenja u firmu, odnosno naziv pravne osobe i u naziv proizvoda, ako njihova djelatnost ne narušava ugled Grada Sarajeva i doprinosi njegovoj afirmaciji.
Pod imenom Grada Sarajeva, iz stava 1. ovog člana, podrazumijeva se riječ Sarajevo u svim padežima i svim izvedenim oblicima, kao i sve skraćenice riječi Sarajevo.
Uvjeti za odobravanje upotrebe imena Grada Sarajeva  procjenjuju se u svakom konkretnom slučaju, na osnovu dokumenata koji se odnose na rad i djelatnost pravne osobe.
Član 8.
O zahtjevu za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva rješava gradonačelnik Grada Sarajeva na prijedlog Gradske službe za lokalno poslovanje i u skladu s kriterijima za utvrđivanje naknade po osnovu upotrebe grba ili imena Grada Sarajeva.
Uz zahtjev kojim se traži odobrenje za upotrebu grba mora biti priložen tehnički opis (skica), kao i pobliže naznačena svrha njegove upotrebe.
Uz zahtjev kojim se traži odobrenje za upotrebu imena Grada Sarajeva moraju biti priloženi dokumenti koji se odnose na rad i djelatnost pravne osobe.
Član 9.
U odobrenju iz prethodnog člana može se odrediti rok njegove važnosti i ograničiti upotreba grba u određene svrhe.
Član 10.
Grb kao amblem ili ukras za koji je dato odobrenje za upotrebu u smislu člana 6. ove odluke mora se održavati u izvornom obliku.
Član 11.
Rješenje o upotrebi grba kao amblema ili ukrasa može se opozvati ako se grb upotrebljava protivno odredbama članova 9. i 10. ove odluke.
Rješenje o upotrebi imena Grada Sarajeva može se opozvati ako se utvrdi da pravno lice svojom djelatnošću ili na drugi način šteti ugledu Grada Sarajeva.
Član 12.
Za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva pravne osobe dužne su plaćati godišnju naknadu.
Izuzetno, naknadu iz prethodnog stava ne plaćaju javna preduzeća i druge pravne osobe čiji je osnivač Grad Sarajevo, kao ni pravne osobe koje obavljaju djelatnosti od posebnog društvenog interesa ili posebnog interesa za Grad Sarajevo.
Član 13.
Visinu i način plaćanja naknade i druge uvjete upotrebe grba i imena Grada Sarajeva utvrđuje gradonačelnik Grada Sarajeva rješenjem.
Na rješenje gradonačelnika iz stava 1. ovog člana dozvoljena je žalba, o kojoj u drugom stepenu rješava Gradsko vijeće Grada Sarajeva.
Gradonačelnik Grada Sarajeva rješenjem utvrđuje koje pravne osobe iz člana 12. stav 2. ne plaćaju naknadu za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva.
Član 14.
U slučajevima nepridržavanja obaveza, koje za korisnike grba i imena Grada Sarajeva po bilo kom osnovu proizilaze iz ove odluke, Gradska služba za lokalno poslovanje predložit će gradonačelniku oduzimanje prava na daljnju upotrebu grba i imena Grada Sarajeva, o čemu gradonačelnik odlučuje rješenjem.
Član 15.
O donesenim rješenjima za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva vodi se posebna evidencija.
Evidenciju o upotrebi grba i imena Grada Sarajeva vodi Gradska služba za lokalno poslovanje o čemu jednom godišnje izvještava Gradsko vijeće Grada Sarajeva.
Evidencija iz prethodnog stava sadrži: naziv pravne osobe kojoj je dato odobrenje za upotrebu grba, odnosno imena Grada Sarajeva, broj i datum rješenja o odobrenju, način upotrebe grba, rok važnosti rješenja i broj i datum rješenja kojim je opozvano rješenje o upotrebi grba odnosno imena Grada Sarajeva.

III – KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE PO OSNOVU UPOTREBE GRBA ILI IMENA GRADA SARAJEVA

Član 16.
Pravne osobe dužne su, uz obrazložen zahtjev za odobravanje upotrebe grba ili imena Grada Sarajeva, da prilože dokaz o ispunjavanju kriterija i to:
a)    izvod iz sudskog registra ili osnivački akt i ovjeren primjerak Statuta,
b)    programske ciljeve i način finansiranja, ako nisu sadržani u Statutu,
c)    tehnički opis – skicu ili model predmeta, proizvoda i slično,
d)    godišnji finansijski izvještaj – završni račun,
e)    ovjerenu kopiju javnih priznanja i nagrada koje su dobili za svoj rad – djelovanje, ako ih posjeduju.
Član 17.
Pravnim osobama koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, imaju mali obim poslovanja, produktivnost i dobit, a koje zapošljavaju do 10 radnika, utvrđuje se godišnja naknada za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 720,00 KM.
Pravnim osobama koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, imaju srednji obim poslovanja, produktivnost i dobit, a koje zapošljavaju do 30 radnika, utvrđuje se godišnja naknada za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 1.200,00 KM.
Pravnim osobama koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, imaju veliki obim poslovanja, produktivnost i dobit, a koje zapošljavaju više od 30 radnika, utvrđuje se godišnja naknada za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 4.800,00 KM.
Pravnim osobama čija djelatnost nije usmjerena na stjecanje dobiti utvrđuje se godišnja naknada za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 100,00 KM.
Član 18.
Izuzetno od odredaba člana 17., naknadu za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva ne plaćaju javna preduzeća i druge pravne osobe čiji je osnivač Grad Sarajevo i pravne osobe koje obavljaju djelatnost od posebnog društvenog interesa ili posebnog interesa za Grad Sarajevo.

IV – ISTICANJE ZASTAVE

Član 19.
Zastava Grada Sarajeva ističe se na zgradama Grada Sarajeva i gradskih općina, u dane državnih praznika i na jarbolima duž ulica grada u dane praznika Grada Sarajeva. Zastava se može isticati i prilikom obilježavanja godišnjica i drugih manifestacija značajnih za Grad Sarajevo.
Zastava Grada Sarajeva stalno je istaknuta i na službenoj zgradi u kojoj je sjedište Gradskog vijeća i Gradske uprave Grada Sarajeva, a može biti istaknuta i na zgradi u kojoj predstavnici Grada Sarajeva primaju službenu posjetu stranih državnika ili se u njoj održava neka druga svečana priredba od značaja za Grad Sarajevo.
Zastava Grada Sarajeva ističe se i na međugradskim manifestacijama prijateljstva i saradnje, kao i na javnim priredbama na kojima se manifestira Grad Sarajevo.
Zastava Grada Sarajeva u propisanoj ili umanjenoj veličini može se koristiti u službenim prostorijama Gradskog vijeća i Gradske uprave Grada Sarajeva.
Član 20.
Gradonačelnik Sarajeva ima pravo odrediti da u svečanim prilikama zastava Grada Sarajeva bude istaknuta na službenom vozilu koje koristi i to u obliku zastavice u prikladnoj veličini.

V -NAKNADA ŠTETE

Član 21.
Pravne i fizičke osobe koje upotrijebe grb i ime Grada Sarajeva bez odobrenja nadležnog organa, ili koje protivno datom odobrenju i ovoj odluci zloupotrijebe grb i ime Grada Sarajeva, dužne su da Gradu Sarajevu naknade svu štetu koja je nastala takvim njihovim ponašanjem.
Za naknadu pričinjene štete iz stava 1. ovog člana pokrenut će se postupak pred nadležnim sudom i opozvati eventualno dato odobrenje za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva.
Član 22.
Protiv pravnih i fizičkih osoba iz prethodnog člana koja nakon opozivanja rješenja o odobravanju upotrebe grba i imena Grada Sarajeva nastave s njihovom upotrebom također će se pokrenuti postupak za naknadu pričinjene štete.
Član 23.
Postupak za naknadu štete pokrenut će se i protiv svake osobe koja namjerno ošteti grb ili zastavu u vrijeme njihove službene upotrebe ili ih javno izloži poruzi na bilo koji način.

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.
Nadzor nad provođenjem ove odluke vrši gradonačelnik.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj