Gradonačelnici za mir: Rezultati kampanje za zabranu nuklearnog naoružanja „Vizija 2020“

  • 03 Feb, 2021

U oktobru 2003., Gradonačelnici za mir pokrenuli su Viziju 2020, set konkretnih smjernica za djelovanje sa ciljem ukidanja nuklearnog naoružanja do 2020. godine. Na temelju ove Vizije, Gradonačelnici za mir su promovirali razne inicijative u saradnji sa gradovima članovima i međunarodnim nevladinim organizacijama.

Kako je Vizija 2020 okončana krajem 2020. godine, sastavili su Izvršni izvještaj „Vizija 2020“, rezimirajući inicijative, aktivnosti i dostignuća.

Izvršni izvještaj „Vizija 2020“

Pregled

U oktobru 2003. „Gradonačelnici za mir“ pokrenuli su kampanju „Vizija 2020“ (hitna kampanja za zabranu nuklearnog oružja, u daljnjem tekstu: „Vizija“, vidi Dodatak I), set uputa za konkretnu akciju čiji je cilj zabrana nuklearnog oružja do 2020. Pored „Vizije“, Gradonačelnici za mir su promovirali različite inicijative u cilju potpune zabrane nuklearnog oružja dok su hibakusha (preživjele žrtve atomske bombe) još živi. Uprkos svim našim nastojanjima, ove inicijative nisu dovele do globalne zabrane do 2020. Ipak, poduzeli smo čvrste korake prema tom cilju, sa važnim prekretnicama kao što je stupanje na snagu Sporazuma o zabrani nuklearnog oružja (TPNW).

Paralelno sa našim inicijativama poduzetim u skladu sa Vizijom, posvetili smo se proširenju našeg članstva. Kao rezultat toga, „Gradonačelnici za mir“ prerasli su u globalnu mrežu gradova za mir, koju čini više od 8000 gradova članova iz čitavog svijeta. Širenjem našeg članstva, uspostavljamo konkretan temelj pomoću kojeg općine mogu podijeliti izazove koji se direktno odnose na aktivnosti lokalnih vlasti, kao što je i definirano našim ciljem „ostvarenje sigurnih i otpornih gradova“ i promoviramo širu saradnju putem širokog spektra oblasti u cilju zabrane nuklearnog oružja.

Vizija ima veliki ugled i mnogi su joj dali svoju podršku – uključujući i bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona, Parlamenta EU, Konferenciju gradonačelnika SAD-a (USCM), Međunarodno udruženje liječnika za prevenciju nuklearnog oružja (IPPNW), Ujedinjene gradove i lokalne vlasti (UCLG), Japansku asocijaciju gradonačelnika, Državno japansko vijeće za lokalne vlasti bez nuklearnog oružja. USCM je jednoglasno usvojio rezolucije Gradonačelnika za mir 15 godina za redom.

Generalna evaluacija

Na osnovu Vizije i iskrene želje hibakusha za mir na kojoj je utemeljena, „Gradonačelnici za mir“ angažirali su se u različitim aktivnostima (vidi Dodatak I) kako bi promovirali i proširili međunarodnu javnu podršku za zabranu nuklearnog oružja u partnerstvu sa različitim partnerima širom svijeta, uključujući gradove članove, njihove građane i mnoge mirovne NVO-e.

Posebno bismo htjeli istaći da smo iskoristili priliku aktivno promovirati principe Gradonačelnika za mir prilikom učestvovanja na konferencijama Ujedinjenih naroda o ukidanju nuklearnog oružja, na kojima se i formiraju međunarodne norme. Ovi principi su formirani tokom godina dosljednog provođenja  inicijativa zajedno sa drugim NVO-ima, i putem provođenja aktivnosti sa građanima iz naših gradova članova, kao što su peticije, između ostalog.

Sa tim u vezi, tokom procesa izrade nacrta i pregovaranja za TPWN, Gradonačelnici za mir predlagali su dodavanje članova ili stavaka koji su omogućili kasniju izradu Sporazuma kada su se stekli uslovi za to. Predložene dopune odnosile su se na ključna pitanja, kao što je verifikacija, kako bi se osiguralo šire pristupanje Sporazumu, uključujući i države koje posjeduju nuklearno oružje. Taj član je dodan tekstu Sporazuma, TPNW je usvojen od strane Ujedinjenih naroda u julu 2017. godine. U oktobru 2020. broj država koje su ratificirale sporazum dosegao je 50 i stupio je na snagu 22. januara ove godine.

Na taj način ostvarena su dva od četiri cilja Vizije „odmah pokrenuti sadržajne pregovore u cilju univerzalne konvencije o nuklearnom oružju“ i „potpisivanje konvencije o nuklearnom oružju“, koja se ogledaju u Sporazumu o zabrani nuklearnog oružja, koji je dao pozitivne rezultate. Međunarodna pravna obaveza da se ne proizvodi, ne posjeduje, ne koristi i ne prijeti nuklearnim oružjem, potvrđena je i ojačana stupanjem na snagu TPNW-a. Nuklearno oružje je sada još više stigmatizirano, a državama koje posjeduju nuklearno oružje je mnogo teže praktično ga iskoristiti. Međutim, Sporazum nije pravnoobavezujući za zemlje koje nisu potpisnice Sporazuma. Bez priključivanja zemalja koje posjeduju nuklearno oružje Sporazumu, ne očekujemo neposredno ostvarenje globalne zabrane nuklearnog oružja.

Dva preostala cilja „neposredno isključivanje sistema upozorenja za svo nuklearno oružje“ i „fizičko uništavanje svog nuklearnog oružja“ još uvijek nisu ispunjena. Količina nuklearnog oružja se smanjila, od 165000 projektila 2003 kada je započela kampanja „Vizija 2020“ do 13 400 2020. Međutim, trenutna situacija u svijetu kada je riječ o nuklearnom oružju se pogoršala, bez ikakvih izgleda za ostvarenje ta dva cilja u bliskoj budućnosti. Konkretno, nuklearno razoružanje prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja (NPT) trenutno stagnira. Naime, dok Sjedinjene Američke Države i Rusija posjeduju više od 90 posto svjetskog nuklearnog oružja, njihov napredak u nuklearnom razoružanju je u zastoju, do te mjere da su čak prekinuli pregovore. Nuklearni arsenali se moderniziraju, a nuklearne bojeve glave postaju manje – drugim riječima moderniziraju se kako bi njihova upotreba bila izglednija. Ukidanje nuklearnog oružja nazaduje.

Prijetnja koja je rezultat ovog alarmantnog trenda i rastuća svijest o neprihvatljivim humanitarnim posljedicama nuklearnog oružja, od 2010. doveli su do promjene u percepciji nuklearnog razoružanja od strane zemalja koje ne posjeduju nuklearno oružje. Zemlje bez nuklearnog oružja, zajedno sa NVO-ima i akterima civilnog društvom uključujući „Gradonačelnike za mir“, poduzeli su aktivnosti u cilju ostvarenja ove promjene i podržavali jedni druge tokom tog procesa. Zahvaljujući ovim aktivnostima formirana je čvrsta osnova za nastanak TPNW i omogućeno je da se glasovi Hibakusha istaknu u tekstu Sporazuma.

Rezultati ostvareni zahvaljujući konkretnim inicijativama

Tokom promocije konkretnih inicijativa u sklopu Vizije, „Gradonačelnici za mir poduzeli su konkretne korake kako bi proširili i ojačali svoju globalnu mrežu gradova solidarnosti preko granica. Kada je riječ o stepenu utjecaja i njenim sveobuhvatnim aktivnostima, organizacija je prerasla u entitet od kojeg se očekuje da ostvari vidljive uspješne rezultate. U nastavku se nalaze rezultati ostvareni implementacijom konkretnih inicijativa u sklopu Vizije.

Prvi od njih je širenje našeg članstva. Naša mreža je narasla više od 14 puta, od 554 grada člana iz 107 zemalja i regija u oktobru 2003, kada je Vizija proglašena, do 7974 grada člana iz 165 zemalja i regija u decembru 2020. Ovaj izvanredan rezultat pokazuje da smo uspjeli proširiti duh mira Hirošime i Nagasakija širom svijeta, i na taj način povećali broj publike koja podržava filozofiju i principe Vizije. Porastom našeg članstva, postavili smo novi cilj kao naš drugi stub: „ostvarenje sigurnih i otpornih gradova“ prilikom izrade trenutnog Akcionog plana (vidi Dodatak II) nastalog 2017. Ovaj stub je postavljen kako bi proaktivno promovirali napore gradova članova da se suoče sa lokalnim pitanjima koja su specifična za njihovu regiju. Iako ima drugačiji pristup od prvog stuba („ostvarenje svijeta bez nuklearnog oružja), utemeljen je na istoj iskrenoj želji građana za mir. Drugi stub predstavlja ulogu „Gradonačelnika za mir“ kao mreže lokalnih vlasti iz čitavog svijeta koji rade zajedno u solidarnosti na suočavanju i rješavanju globalnih pitanja.

Nadalje, od kraja 2010-ih, dodatno smo jačali naše aktivnosti kako bi potakli mlade ljude, buduće vođe društva da se zainteresiraju i uključe u mirovne aktivnosti. To podrazumijeva organiziranje razmjene mladih u okviru programa podrške miru, ugošćavanje mladih zaposlenika iz gradova članova u Hirošimi i održavanje takmičenja u crtanju pod nazivom „Mirni gradovi“. Ovim inicijativama ne pomaže se samo održivost mirovnih aktivnosti u gradovima članovima širom svijeta, već se gradi temelj da Gradonačelnici za mir postanu stalno prisutna inicijativa koja inicira i realizira svoju misiju daleko u budućnosti.

Izazovi koji su pred nama: sljedeća Vizija

Sljedeća Vizija bit će definirana i usvojena na 10. Generalnoj konferenciji Gradonačelnika za mir, koja je odgođena za august ove godine. Podrazumijeva se da će naglasak biti na prvom stubu trenutnog Akcionog plana „ostvarenje svijeta bez nuklearnog oružja“. Kao što je navedeno ranije, uslijed stagnacije u nuklearnom razoružanju, stupanje na snagu TPNW -a daje tračak nade. Međutim, izazovi da se sporazum učini sveobuhvatnim i potpuno učinkovitim pravnoobavezujućim instrumentom preostaju.

Prije svega, poticanje dodatnog pristupanja sporazumu je od ključnog značaja kako bi se osigurao veći utjecaj Sporazuma u međunarodnoj zajednici. Povećanjem utjecaja potaknut ćemo nuklearne sile i njihove saveznike da učestvuju u raspravama za učinkovitu provedbu i razvoj Sporazuma, da učestvuju na sastancima država članica kao posmatrači i da, u konačnici postanu države potpisnice. Nakon pedesete ratifikacije Sporazuma, Gradonačelnici za mir su odmah uputili otvoreno pismo u kojem su uputili takav apel i namjeravamo učestvovati na prvom sastanku država potpisnica, koje će se sastati za godinu dana, kao posmatrač. Također je važno razmotriti postojeći NPT, koji u osnovi dijeli isti konačni cilj zabrane nuklearnog oružja. Na Konferenciji revizije NPT-a  2020. koja je odgođena za august 2021., još jednom ćemo prenijeti hitni apel hibakusha – „ da nitko ne treba patiti kao što smo mi patili 2 – kako bi izvršili pritisak na državne vlasti da usvoje zabranu.

Pored toga, na 11. Izvršnoj konferenciji Gradonačelnika za mir, održanoj u novembru 2019., dogovoreno je da se „promovira kultura mira“ kao treći stub, koji će biti uključen u sljedeću Viziju. Promocija „kulture mira“ je ključan cilj za održavanje svijesti o  kulturi mira u civilnom društvu i poticanje javnosti u čitavom svijetu da aktivno radi na ostvarenju mira. To će, sa druge strane, dati stvarni zamah miru i potaknuti političare da preuzmu vodeću ulogu u promjeni politika u cilju zabrane nuklearnog oružja. Gradonačelnici za mir su odlučni u tome da rade na dodatnom širenju svog članstva, u cilju ostvarenja 10,000 gradova članova, jačanju inicijativa u bliskoj i čvrstoj globalnoj saradnji sa gradovima članovima, uključujući  nuklearne sile i njihove saveznike; ubrzanju i konkretnom napretku u oblasti nuklearnog razoružanja; i nastave svoje napore prema konačnom cilju – zabrani nuklearnog oružja i ostvarenju trajnog svjetskog mira.

Januar 2021. godine

Gradonačelnici za mir

(Dodatak I)

Kratki pregled i inicijative Vizije 2020.

Ciljevi postavljeni u Viziji 2020. (Hitna kampanja za zabranu nuklearnog naoružanja)

(1) Odmah isključiti sve sisteme upozorenja na nuklearnim naoružanjima. Čak i danas, hiljade nuklearnih naoružanja, širom svijeta, spremno je na lansiranje na znak upozorenja. Ovaj stepen upozorenja je zastrašujući, i isključivanje je najbrži i najlakši način za sprječavanje slučajnog nuklearnog holokausta.

(2) Odmah započeti temeljne pregovore o univerzalnoj Konvenciji o nuklearnom naoružanju. Nakon ponovljenih obećanja na revizijskim konferencijama Ugovora o neširenju nuklearnog naoružanja - Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) i drugih prilika koje su države koje posjeduju nuklearno naoružanje imale da eliminiraju svoj nuklearni arsenal, pozivamo nacionalne vlade da sada započnu pregovore o potpisivanju Konvencije o nuklearnom naoružanju.

(3) Zaključak Konvencije o nuklearnom naoružanje. Pozivamo nacionalne vlade i druge institucije da rade na zaključenju Konvencije o nuklearnom naoružanju, koja sveobuhvatno zabranjuje razvoj, proizvodnju, ispitivanje, skladištenje ili upotrebu nuklearnog naoružanja i osigurava njegovo uklanjanje.

(4) Fizičko uništavanje cjelokupnog nuklearnog naoružanja do 2020. godine. Naoružanje se može uništiti. Fisibilni materijali mogu se učiniti neupotrebljivima. Stroga međunarodna kontrola je tehnički izvediva. Moguć je svijet bez nuklearnog naoružanja.

Inicijative provedene u okviru Vizije 2020.

(1) Prisustvovanje revizijskim konferencijama NPT-a i sesijama Pripremnog odbora. Od 2004. godine, delegacija Gradonačelnika za mir, uključujući gradonačelnike Hirošime i Nagasakija, je prisustvovala svakoj revizijskoj konferenciji NPT-a i sesijama njenog Pripremnog odbora. Kroz sastanke sa vladinim delegacijama i predstavnicima Ujedinjenih nacija (UN) i držanjem govora tokom sjednica nevladinih organizacija, predstavnici Gradonačelnika za mir su prenijeli nepokolebljivo uvjerenje hibakusha o potrebi ukidanja nuklearnog naoružanja.

Stalno ističući nehumanu prirodu nuklearnog naoružanja, pozvali smo sve države članice NPT-a da ispune svoje obaveze, da u dobroj namjeri pregovaraju o nuklearnom razoružavanju, u skladu sa članom VI NPT-a, te smo naglasili važnost sklapanja Ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja – Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), što je prije moguće. Tom prilikom, Gradonačelnici za mir, također, su bili domaćini izložbi Plakati sa A-bombama kako bi prisutni bolje razumjeli stvarnosti atomskog bombardiranja; Omladinskog foruma Gradonačelnika za mir radi poticanja budućih vođa mirovnog aktivizma i sastancima sa gradovima članovima Izvršnog odbora. Također smo učestvovali na javnim skupovima i marševima koje su organizirale međunarodne koalicije nevladinih organizacija.

(2) Saradnja sa Konferencijom gradonačelnika Sjedinjenih Država –United States Conference of Mayors (USCM)

USCM je službena, nestranačka organizacija gradova sa više od 30.000 stanovnika u Sjedinjenim Državama, koje su nuklearna velesila. Ova organizacija je jednoglasno usvojila rezolucije koje podržavaju inicijative Gradonačelnika za mir i ukidanje nuklearnog naoružanja u periodu od 15 uzastopnih godina od 2006. godine.

Godine 2018. i 2019., predsjednik i generalni sekretar Gradonačelnika za mir su prisustvovali USCM-ovom godišnjem sastanku, na kojem je predsjednik držao govore prenoseći gorljivu želju hibukasha za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog naoružanja. Također je naglasio nužnost da države koje su nuklearno naoružane preusmjere sredstva, koja su trenutno dodijeljena za modernizaciju i nadogradnju nuklearnih arsenala, na konstruktivniju primjenu u skladu sa potrebama gradova i njihovih stanovnika. Podijelio je svoju iskrenu želju da prisutni, kolege gradonačelnici, koji svakodnevno čine napore da zaštite sigurnost i dobrobit svojih građana, krenu zajedno sa Gradonačelnicima za mir prema svijetu bez nuklearnog naoružanja.

(3) Podnošenje molbe Gradovi nisu ciljevi – The Cities are not Targets (CANT) U februaru 2007. godine, Gradonačelnici za mir su pokrenuli peticiju projekta Gradovi nisu ciljevi (CANT), zahtijevajući jamstva od nuklearno naoružanih država da gradovi neće biti meta nuklearnih napada. Ukupno je prikupljeno 1.024.820 potpisa iz cijelog svijeta do trenutka održavanja NPT revizijske konferencije u maju 2010. godine, na kojoj je prisutna delegacija Gradonačelnika za mir predala potpise dužnosnicima UN-a.

U martu 2011. godine, predani potpisi bili su izloženi kao dvije kule formulara za peticiju, tri metra visine, u sjedištu UN-a u New Yorku. Ovo je postalo dijelom stalne izložbe UN-a, po prvi put demonstrirajući važnost saradničkog odnosa između UN-a i međunarodnih nevladinih organizacija.

(4) Najava Protokola Hiroshima-Nagasaki

Pripremajući se za UN-ovu "Deceniju razoružavanja" (od 2010. do 2020.), Gradonačelnici za mir su najavili Protokol Hiroshima-Nagasaki na sastanku Pripremnog odbora NPT-a 2008. godine. Protokol predviđa postupak koji vodi ka potpunom ukidanju nuklearnog naoružanja do 2020. godine, a izrađen je sa ciljem usvajanja na revizijskoj konferenciji NPT-a 2010. godine. Na temelju obaveza utvrđenih NPT-om, uključujući član VI, Protokol poziva nacionalne vlade da u dobroj namjeri pregovaraju o nuklearnom razoružanju, da standardiziraju i zakonski kodificiraju mjere kako bi se odmah prestalo nabavljati, razvijati ili razmještati nuklearno naoružanje, te da se nuklearno naoružanje ukine do 2020. godine. Protokol je podržala Yes! kampanja koju su vodili građani Hirošime, koji su objavili knjigu i prikupili potpise u znak podrške Protokolu Hirošima-Nagasaki. "Karavana" kampanje je posjetila mnoge općine, uglavnom naše gradove članove, što je rezultiralo time da je više od 1000 gradonačelnika potpisalo peticiju. Iako Protokol nije usvojen na revizijskoj konferenciji NPT-a 2010. godine, u završnom dokumentu konferencije prvi se put spominje „Konvencija o nuklearnom naoružanju“, koja je predložena Protokolom.

(5) Pokretanje peticije za TPNW

U decembru 2010. pokrenuli smo peticiju za građane da pozovu nacionalne vlade da pregovaraju o Konvenciji o nuklearnom naoružanju. Nakon što je TPNW usvojen u UN-u u julu 2017. godine, peticija je izmijenjena kako bi se zatražilo njezino što skorije zaključivanje. I dalje pozivamo sve države da se pridruže ugovoru putem ove peticije u partnerstvu sa kampanjom potpisivanja Hibakusha žalbe. Koristeći priliku koju je delegacija Gradonačelnika za mir pružila, svojim prisustvom na revizijskoj konferenciji NPT-a i zasjedanjima njezinog Pripremnog odbora, dostavljamo prikupljene potpise dužnosnicima UN-a, prenoseći veliku želju građana za ukidanjem nuklearnog naoružanja iza svakog potpisa. Do kraja 2020. godine, primili smo više od 3.112.822 potpisa iz cijelog svijeta.

(6) Prisustvovanje međunarodnim konferencijama o humanitarnom utjecaju nuklearnog naoružanja

U februaru i decembru 2014. godine, generalni sekretar Gradonačelnika za mir prisustvovao je međunarodnim konferencijama održanim u Nayaritu, Meksiko i Beču, Austrija, na kojima su se vlade, međunarodne organizacije i akteri civilnog društva bavili katastrofalnim humanitarnim posljedicama upotrebe nuklearnog naoružanja. Na ove dvije konferencije, generalni sekretar je održao govore naglašavajući iskrenu poruku hibakushe da "nitko drugi ne smije patiti kao mi", kao i veliku urgentnost potrebe za ukidanjem nuklearnog naoružanja i pozvao političke lidere da posjete bombardirane gradove Hirošimu i Nagasaki.

(7) Prisustvo na UN-ovoj otvorenoj radnoj skupini za unaprjeđenje pregovora o multilateralnom nuklearnom razoružanju

U februaru i maju 2016. godine, predsjednik i generalni sekretar Gradonačelnika za mir su prisustvovali zasjedanjima otvorene radne skupine UN-a, pod nazivom „Unaprjeđivanje pregovora o multilateralnom nuklearnom razoružanju“, koji su sazvani radi suštinskog bavljenja konkretnim i učinkovitim pravnim mjerama za postizanje i održavanje svijeta bez nuklearnog naoružanja. Na obje sjednice ohrabrili smo kreatore politike da preuzmu vodeću ulogu u ubrzavanju pomaka prema postizanju zakonske zabrane nuklearnog naoružanja.

Na drugom zasjedanju u maju, pozvali smo lidere širom svijeta da posjete gradove bombardirane atomskom bombom, a hibakusha i predstavnici japanske i švedske vlade su izrazili svoju podršku. Važnost posjeta bombardiranim gradovima postala je široko prepoznata u međunarodnom društvu, a 27. maja 2016. godine, ostvario se prvi i historijski posjet Hirošimi od strane trenutnog američkog predsjednika Baracka Obame, predsjednika nuklearne velesile.

Uz to, prije otvaranja majskog zasjedanja, predsjednik Gradonačelnika za mir uručio je gospodinu Michaelu Molleru, generalnom direktoru UN-ovog ureda u Ženevi, sadnicu druge generacije drveta ginkgo, koje je preživjelo atomsku bombu. Kasnije su ga u kompleksu Ureda UN-a u Ženevi posadili generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon i drugi politički lideri.

(8) Prisustvovanje sjednicama pregovora UN-a o TPNW-u

Generalna skupština UN-a usvojila je 2016. godine rezoluciju o sazivanju konferencije 2017. godine radi pregovaranja o pravno obavezujućem instrumentu zabrane nuklearnog naoružanja, što dovodi do njegove potpune eliminacije. Predsjednik i generalni sekretar su prisustvovali zasjedanjima ove konferencije u martu i junu 2017. godine, tokom kojih su predložili da se doda član ili klauzula kako bi se omogućio kasniji razvoj ugovora, u skladu sa promjenom okolnosti, a u cilju da ugovor bude sveobuhvatan i potpuno učinkovit pravno obavezujući instrument. Na taj način, sa kasnijim izmjenama i dopunama koje preciziraju konkretne mjere, ugovor će moći pokriti ključna pitanja poput provjere, zaštite okoliša i odštete žrtvama, kao i uputiti pozive akterima poput država koje nisu stranke ugovora, međunarodnih organizacija, i nevladinih organizacija da učestvuju na sastancima država članica. Nakon toga, takva je izmjena i dopuna napravljena u nacrtu ugovora, a TPNW je uspješno usvojen u UN-u 7. jula iste godine.

(9) Razvijanje vodstva mladih za buduće mirovne aktivnosti: prenošenje naše filozofije

(a) Prijem pripravnika iz gradova članova

Od 2014. godine, ugostili smo ukupno 24 mlada službenika iz gradova članova, kao pripravnike u Hirošimi. Učesnici prakse produbljuju svoje razumijevanje stvarnosti atomskog bombardiranja i rade u Sekretarijatu Gradonačelnika za mir kako bi razvili mirovne aktivnosti i inicijative u svojim gradovima.

(b) Obogaćivanje programa razmjene mladih za podršku miru

Program razmjene mladih za mir potiče mlade u gradovima članovima da se uključe u mirovne aktivnosti u svojim gradovima pozivajući ih u Hirošimu, grad koji je bio bombardiran atomskom bombom. Od 2016. godine, ugostili smo ukupno 34 mladih ljudi iz gradova članova širom svijeta na godišnjem kursu Hirošima i mir Univerziteta u Hirošimi. Kroz ovaj kurs, koji se u potpunosti održava na engleskom jeziku, učesnici produbljuju svoje razumijevanje stvarnosti atomskog bombardiranja, uče o trenutnoj međunarodnoj situaciji oko nuklearnog naoružanja i izgradnje mira, te učestvuju u raspravama i prezentacijama. Drugi program, godišnja Međunarodna konferencija mladih za mir u budućnosti, koju vodi Odbor za obrazovanje Grada Hirošime, naizmjenično se održava u Hirošimi i inostranstvu. Od 2017. godine, podržali smo ukupno 10 mladih ljudi koji učestvuju u programu Hirošime.

(c) Daljnje promicanje mirovnog obrazovanja u gradovima članovima

Od 2018. godine održavamo godišnje takmičenje za dječju umjetnost „Mirni gradovi“, pozivajući djecu iz svih gradova članova, širom svijeta. Na prethodna tri takmičenja prijavljeno je ukupno 6.420 umjetničkih djela iz 153 grada iz 31 zemlje i regije. Umjetnička djela koja su osvojila predsjedničku nagradu Gradonačelnici za mir printaju se na plastičnim mapama Gradonačelnici za mir, distribuiranim na raznim događanjima, uključujući konferencije UN-a, kako bi se promovirao značaj mirovnog obrazovanja.

(10) Proširivanje našeg članstva

Posvetili smo se širenju članstva kroz različite kanale, na primjer, u uskom partnerstvu sa udruženjima lokalnih vlada u i izvan Japana, te radu sa našim vodećim gradovima u svakoj regiji ili zemlji, kao i ambasadama u Japanu. Slijedom toga, naša je mreža porasla sa 554 grada člana u 107 zemalja i regija u oktobru 2003. godine, kada je razvijena Vizija, na 7.974 grada člana u 165 zemalja i regija u decembru 2020. godine, što je porast od 7.420 gradova u 58 zemalja i regija.

(11) Kultiviranje svijesti o miru širenjem sjemena i presadnica koje su preživjele atomsku bombu

Na zahtjev distribuiramo sjeme i sadnice stabala preživjelih od atomskih bombi gradovima članovima. Ovaj projekat je osmišljen za podizanje svijesti o javnom miru kroz njegovanje drveća, kao simbola mira u svojim gradovima. Do danas smo poslali sjeme i sadnice u 193 grada i 4 organizacije u 19 zemalja. Neki gradovi su uspješno  uključili djecu i učenike u svoje inicijative, koristeći stabla potomaka kao nastavna sredstva za mirovni odgoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj