Izmjena Javnog oglasa o prodaji službenih putničkih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva

Izmjena Javnog oglasa o prodaji službenih putničkih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva
  • 22 Jul, 2021

Na osnovu člana 75. i 76. Statuta Grada Sarajevo („Služene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08 - prečišćeni tekst) i Odluke Gradskog Vijeća Grada Sarajevo o pokretanju postupka prodaje službenih putničkih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/21), gradonačelnica Grada Sarajeva objavljuje:

IZMJENU JAVNOG OGLASA

o prodaji službenih putničkih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva

Vrši se izmjena Javnog oglasa o prodaji službenih putničkih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva objavljenog na web stranici Grada Sarajeva dana 16.07.2021. godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 21.07.2021. godine, u dijelu:

DOSTAVLJANJE I OTVARANJE PONUDA:

„Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo zainteresiranih fizičkih lica, odnosno ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja su dostavila ponude, održat će se dana 30.07.2021. godine u 10:00 sati u maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3.“

U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.         

                                                                   G R A D O N A Č E L N I C A 

                                                                  Doc. dr. Benjamina Karić, s.r.

                               

                                                                                                       

 

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj