Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu

unsa

Univerzitet u Sarajevu baštini tradiciju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – Sarajevu, koja ima vjekovima dugu historiju. Institucionalni počeci visokog obrazovanja identični su univerzitetskoj tradiciji zapadne Evrope. Gazi Husrev-beg je 1531. godine u Sarajevu utemeljio Hanikah, visoku školu sufijske filozofije, koja je 1537. godine dopunjena ustanovom na kojoj se izučavaju islamske nauke. Prema tome, ovdje su njegovane tri discipline klasičnih katoličkih Univerziteta: teologija, pravo i filozofija, a postojala je i univerzitetska biblioteka. Ova institucija je do kraja 19. vijeka bila najveće učilište u Bosni i Hercegovini, a od početka je bila u istom rangu sa medresom sultana Bajazita u Istambulu, upravo onom institucijom koja se nalazi u osnovi starog istambulskog Univerziteta.

U austro-ugarskom periodu, tačnije 1887. godine, proradila je Šerijatska sudačka škola kao petogodišnja viša škola.
Savremena historija Univerziteta u Sarajevu otpočela je otvaranjem prvih svjetovnih visokoškolskih institucija neposredno pred II svjetski rat i u toku rata (Poljoprivredno-šumarski fakultet, 1940. godine; Medicinski fakultet, 1944. godine, 1946. godine obnovljen je rad Medicinskog fakulteta, otvoreni su Pravni fakultet i Viša pedagoška škola, a 1948. godine obnovljen je rad Poljoprivredno-šumarskog fakulteta).

Godine 1949. otvoren je Tehnički fakultet. Drugog decembra iste godine sa izborom prvog rektora, počeo je sa radom Univerzitet u Sarajevu. Sa otvaranjem Filozofskog fakulteta 1950. i Ekonomskog fakulteta 1952. godine završena je prva, inicijalna faza osnivanja Univerziteta u Sarajevu.
Drugu fazu razvoja (1955. – 1969.) karakterizira afirmacija Univerziteta, otvaranje novih visokoškolskih institucija i relativno zadovoljenje potreba za visokoobrazovnim kadrovima u Bosni i Hercegovini. Značajna činjenica jeste i organiziranje i pokretanje postdiplomskih studija na Univerzitetu.
Treća faza (1970. – 1982.) definirana je daljim otvaranjem visokoškolskih institucija na Univerzitetu, znanstveno/naučnom promocijom Univerziteta i njegovim intenzivnijim uključivanjem i promocijom na internacionalnom akademskom planu. Univerzitet je na indirektan i direktan način doprinio osnivanju novih Univerziteta u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli.

Četvrtu fazu razvoja (1982. – 1992.) karakterizira odvajanje znanstveno/naučnog rada i aktivnosti od Univerziteta i otvaranje favoriziranih znanstveno/naučnih instituta van Univerziteta. Ovim je nanesena značajna šteta Univerzitetu u Sarajevu, jer je ugrožen osnovni princip odvajanja univerzitetske edukacije i znanstveno/istraživačkog rada što je imalo za posljedicu pad kvaliteta edukacije i tehnološko zaostajanje Univerziteta.
Nekontrolirani upis enormnog broja studenata imao je za posljedicu značajan pad efikasnosti studija i hiperprodukciju kadrova u pojedinim oblastima edukacije.

Peta faza (1992. – 1995.) je faza vandalske devastacije objekata i opreme, kao i kadrovskog osiromašenja i enormnog pada broja studenata na Univerzitetu, izazvanih agresijom na Bosnu i Hercegovinu.

Ipak, i pored svih teškoća života i rada u troipogodišnjoj blokadi Sarajeva, zahvaljujući iskazanom entuzijazmu, profesionalnosti, patriotizmu i upornosti univerzitetskih nastavnika i saradnika, kao i studenata, Univerzitet u Sarajevu je očuvao kontinuitet rada i življenja, kao svojevrsni vid intelektualnog, akademskog otpora sve onome vandalskom i anticivilizacijskom, kao svoj doprinos afirmacije slobode i demokracije odbrane od agresije i fašizma i afirmacije državnosti Bosne i Hercegovine.

Od početka 1996. godine, Univerzitet u Sarajevu ulazi u fazu poslijeratne fizičke i akademske obnove i rekonstrukcije. Fizička obnova je usmjerena na rekonstrukciju devastiranih i izgradnju uništenih objekata, realizaciju projekta novog Univerzitetskog kampusa, nabavu devastirane edukativne i znanstvene opreme i obnovu objekata studentskog standarda. Na ovom planu do danas su postignuti značajni rezultati i stvoreni su uslovi kvalitetnijeg studija.

Akademska obnova, koja je u toku, podrazumijeva realizaciju novog koncepta organizacije i funkcije Univerziteta u skladu sa savremenim standardima, osavremenjavanje curriculum-a studija i edukaciju neophodnog nastavnog kadra.

Proces akademske obnove i rekonstrukcije Univerziteta potpomognut je aktivnostima Rektorske konferencije Evrope (CRE), Savjeta Evrope, Evropske unije, kao i čitavog niza međunarodnih organizacija i institucija involviranih u oblast visokog obrazovanja.

Univerzitet u Sarajevu je u partnerskim odnosima sa preko trideset Univerziteta iz Evrope, SAD, Kanade i arapskih zemalja.
Osnovni cilj svih aktuelnih aktivnosti je podizanje kvaliteta studija i stvaranje savremenog Univerziteta studija i stvaranje savremenog Univerziteta evropske provenijencije koji će biti respektabilan reprezentant Bosne i Hercegovine na internacionalnom nivou i promotor tradicionalnih, historijskih, kulturnih, naučnih i umjetničkih vrijednosti ovog dijela Evrope.

Univerzitet u Sarajevu je otvoren i svima onima koji žele da kao studenti, saradnici ili profesori, svojim intelekturalnim i moralnim kvalitetima doprinesu razvoju edukacije, nauke, stručnosti, u definiranom ambijentu autonomije Univerziteta kao osnovne pretpostavke akademske slobode individualnog ispoljavanja i potvrđivanja sposobnosti i kvaliteta.

Kontakt informacije
Obala Kulina Bana 7
71000 Sarajevo, BiH
tel.: +387 (0)33 663 392
+387 (0)33  663 393
+387 (0)33 668 454
+387 (0)33 668 454
+387 (0)33 668 454
fax: +387 (0)33 663 393

www.unsa.ba

Fakulteti i akademije Sarajevskog univerziteta su:

Akademija likovnih umjetnosti
Adresa: Maka Dizdara  3
Dekan: Prof. dr. Nusret Pašić
Tel: 664-883; 210-369
Fax: 664-883
http://www.alu.unsa.ba

Akademija scenskih umjetnosti
Adresa: Obala Kulina Bana 11
Dekan: Prof. dr. Zijad Mehić
Tel: 215-277; 213-358
Fax: 272-361
http://www.asu.unsa.ba

Arhitektonski fakultet
Adresa: Patriotske lige 30
Dekan: Prof. dr. Ahmed Hadrović
Tel: 663-944; 213-495
Fax: 213-494
http://www.af.unsa.ba

Ekonomski fakultet
Adresa: Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1
Dekan: Prof. dr. Muris Čičić
Tel: 275-900; 275-963
Fax: 275-994
http://www.efsa.unsa.ba

Elektrotehnički fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne bb
Dekan: Prof. dr. Kemo Sokolija
Tel: 250-700; 250-701
Fax: 250-725
http://www.etf.unsa.ba

Fakultet islamskih nauka
Adresa: Ćemerlina 54
Dekan: Prof. dr. Ismet Bušatlić
Tel: 251-046; 232-982
Fax: 232-981; 251-044
http://www.fin.ba

Fakultet kriminalističkih nauka
Adresa: Zmaja od Bosne
Dekan: Prof. dr. Ramo Masleša
Tel: 561-200; 561-201
Fax: 561-216
http://www.fknbih.edu

Fakultet političkih nauka
Adresa: Skenderija 72
Dekan: Prof. dr. Mirko Pejanović
Tel: 666-844
Fax: 666-884
http://www.fpnsa.edu.ba

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Adresa: Patriotske lige 41
Dekan: Prof. dr. Izet Rađo
Tel: 213-602
Fax: 211-537
http://www.fasto.unsa.ba

Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Adresa: Patriotske lige 41
Dekan: Prof. dr. Samir Čaušević
Tel: 212-764; 212-763
Fax: 212-764
http://www.fsk.unsa.ba

Farmaceutski fakultet
Adresa: Čekaluša 90
Dekan: Prof. dr. Elvira Kovač-Bešović
Tel: 665-928
Fax: 666-139
http://www.ffsa.unsa.ba

Građevinski fakultet
Adresa: Patriotske lige 30
Dekan: Prof. dr. Muhamed Zlatar
Tel: 278-400; 278-451
Fax: 200–158
http://www.gf.unsa.ba

Mašinski fakultet
Adresa: Vilsonovo šetalište 9
Dekan: Prof. dr. Ejub Džaferović
Tel: 656-562; 653-055
Fax: 653-055
http://www.mef.unsa.ba

Medicinski fakultet
Adresa: Čekaluša 90
Dekan: Prof. dr. Bakir Mehić
Tel: 663-743; 663-742
Fax: 203–670
http://www.mf.unsa.ba

Muzička akademija
Adresa: Josipa Štadlera
Dekan: Prof. dr. Ivan Čavlović
Tel: 200-299; 444-896
Fax: 444–896
http://www.mas.unsa.ba

Pedagoški fakultet
Adresa: Skenderija 68
Dekan: Prof.dr. Uzeir Bavčić
Tel: 214-607; 214-606
Fax: 214–606
http://www.pf.unsa.ba

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 8
Dekan: Prof. dr. Mirsad Kurtović
Tel: 653-033
Fax: 667 – 429
http://www.ppf.unsa.ba

Pravni fakultet
Adresa: Obala Kulina bana 7
Dekan: Prof. dr. Fuad Saltaga
Tel: 206-350; 206-360; 223-136
Fax: 206-355
http://www.pfsa.unsa.ba

Prirodno-matematički fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 35
Dekan: Prof. dr. Muris Spahić
Tel: 279-949; 250-431
Fax: 649-359
http://www.pmf.unsa.ba

Šumarski fakultet
Adresa: Zagrebačka 20
Dekan: Prof. dr. Faruk Mekić
Tel: 614-003; 611-349
Fax: 611-349
http://www.sfsa.unsa.ba

Veterinarski fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 90
Dekan: Prof. dr. Almedina Zuko
Tel: 655-922
Fax: 610-908
http://www.vfs.unsa.ba

Fakultet zdravstvenih studija
Adresa: Čekaluša 90
Dekan: Prof. dr. Faruk Dalagija
Tel: 264-820; 444-901
Fax: 264-821
http://www.fzs.unsa.ba

Filozofski fakultet
Adresa: Franje Račkog 1
Dekan: Prof. dr. Srebren Dizdar
Tel: 253-100; 253-200
Fax: 667-873
http://www.ff.unsa.ba

Stomatološki fakultet
Adresa: Bolnička 4a
Dekan: Prof. dr. Hajrija Konjhodžić- Raščić
Tel: 443-269
Fax: 443-395
http://www.sf.unsa.ba

Podijeli:

Najnoviji sadržaj