Utvrđene Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH 2021./2023

Utvrđene Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH 2021./2023
  • 05 Jun, 2020

SARAJEVO, 5. juna (FENA) - Vlada Federacije BiH usvojila je danas na sjednici Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2021. do 2023. godine.

Glavna karakteristika fiskalne politike FBiH u ovom periodu prvenstveno se ogleda u provedbi mjera oporavka ekonomije nakon pandemije virusa COVID-19 i nastavku prethodno poduzetih aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, stvaranju povoljnijeg i stabilnijeg poslovnog okruženja, povećanju priliva domaćih i inozemnih investicija, a sa ciljem poticaja ekonomskog rasta, povećanja fiskalnog prostora i, u konačnici, pružanja podrške dugoročnoj makroekonomskoj stabilnosti zemlje. Kao i ranijih godina, svi reformski procesi u ovoj oblasti prvenstveno su fokusirani na približavanje standardima Evropske unije.

Sa ciljem postizanja kvalitetnijih zakonskih rješenja u Federacije BiH, planirano je razmatranje stanja u oblasti oporezivanja imovine, koje je trenutno regulirano sa ukupno 20 zakonskih akata na nivou kantona.

Interaktivni Registar naknada i taksi u FBiH, koji pruža transparentnost i dostupnost svim relevantnim informacijama iz ove oblasti, kako za obveznike plaćanja, tako i obrađivače, predlagače i donosioce javnih politika na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH, u narednom periodu će dobiti format web aplikacije. Predložen je i Zakon o jedinstvenom registru taksi i naknada u FBiH, koji je u parlamentarnoj proceduri.

Bit će nastavljene i aktivnosti na uspostavi jednošalterskog sistema poslovanja, što će u mnogočemu ovisiti od usvajanja Zakona o elektronskom potpisu u FBiH i njegovoj primjeni.

Izazovi sprječavanja sive ekonomije i porezne utaje, te uspostave veće porezne discipline, nameću obavezu snaženja inspekcija i unaprjeđenja njihove koordinacije i komunikacije, navedeno je u Smjernicama.

Porezna politika bit će usmjerena i na prilagođavanje legislative i procesa, obzirom da je Bosna i Hercegovina u 2018. godini postala članica Globalnog foruma za transparentnost i razmjenu informacija u porezne svrhe, te je u 2019. i članica Inkluzivnog okvira za provedbu i praćenje mjera razvijenih u okviru Projekta OECD-a/G20 sprječavanja erozije porezne osnovice i premještanja dobiti, te je potpisala multilateralne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim pitanjima i o provedbi mjera za sprječavanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na porezni ugovor.

EKONOMSKA POLITIKA VLADE FBiH 2020.-2022.

Na sjednici je usvojena i Ekonomska politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2020.-2022. godina. Usvajanje tog dokumenta je obaveza na temelju Zakona o budžetu FBiH.

Ekonomska politika za period 2020.-2022. rađena je u 2019. godini, u kojoj je zabilježen rast ekonomije Federacije BiH iznad prosjeka Evropske unije.

U izradi Ekonomske politike, pored Federalnog zavoda za programiranje razvoja, učestvuju i sva federalna ministarstva koja, u sklopu svojih nadležnosti i u skladu sa strategijskim ciljevima resora, definiraju politike iz nadležnosti ministarstava.

Prioriteti Vlade FBiH u ovom periodu će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, kao i iniciranje i provedba reformi usaglašenih sa potrebama Bosne i Hercegovine. Federalna vlada će, u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH, raditi na euroatlantskim integracijama sa ciljem osiguranja dugoročno održivog stabilnog sustava koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Ekonomska politika Vlade FBiH 2020.-2022. detaljno analizira makroekonomska kretanja u okruženju i FBiH, daje projekcije makroekonomskih indikatora, javnih prihoda, rashoda i javnog duga, usmjerava fiskalnu politiku koja će biti provođena u ovom periodu i precizira politike koje je nužno provesti u trogodišnjem periodu kako bi bili dostignuti zacrtani ciljevi, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću Vlade FBiH.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj