Pravobraniteljstvo

Pravobraniteljstvo

Donošenjem Zakona  o pravobraniteljstvu ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - novi Prečišćeni tekst) stvoren je pravni okvir za donošenje pravnih rješenja za osnivanje pravobraniteljstva jedinica lokalnih samouprava na teritoriji kantona Sarajevo.

Primjenom navedenog propisa Gradsko  vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o osnivanju Pravobraniteljstva Grada Sarajeva koja je objavljena u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 11/04, temeljem koje je Gradsko vijeće  izabralo gradskog  pravobranitelja Odlukom od 29.12.2006. godine, a zvanično je počelo s radom 05.12.2006. godine.

Nakon donošenja Odluke došlo je do značajnih izmjena i dopuna Zakona o pravobraniteljstvu nakon čega se pristupilo donošenju novog Prečišćenog teksta istog Zakona, objavljenog u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", 33/08, kojim su obuhvaćene sve izmjene i dopune iz 2001., 2002., 2005. i 2008. godine.

Uvažavajući novonastalu situaciju, Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je novu Odluku o osnivanju Pravobraniteljstva Grada Sarajeva na sjednici 27.07.2010. godine, objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 20/10, čime je izvršeno usklađivanje s mnogobrojnim izmjenama i dopunama koje je u svom sadržaju pretrpio Zakon o pravobraniteljstvu u Kantonu Sarajevo.

Stupanjem na snagu nove Odluke prestala je da važi Odluka o osnivanju Pravobraniteljstva Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/04).

NADLEŽNOSTI

Zakonom o pravobraniteljstvu utvrđeno je da je pravobraniteljstvo posebno državno tijelo koje poduzima mjere i pravna sredstva, funkciju vrši sukladno Ustavu, zakonu i drugim propisima i općim aktima.

Pravobraniteljstvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada, njegovih organa i drugih institucija.

Izuzetno, Pravobraniteljstvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih poduzeća, javnih ustanova  i drugih pravnih osoba čiji je Grad osnivač, odnosno suosnivatelj.

Pravobraniteljstvo zastupa Grad Sarajevo u postupcima pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pred sudovima u sudskim postupcima i upravnom postupku sukladno zakonu.

U vršenju poslova zastupanja Pravobraniteljstvo je ovlašteno da poduzima sve pravne radnje koje poduzima stranka u postupku.

Pravobraniteljstvo pruža stručnu pomoć gradskim organima i drugim pravnim osobama čiji je osnivatelj Grad Sarajevo u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u svezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode.

Na zahtjev organa Grada, Pravobraniteljstvo daje mišljenja o imovinsko-pravnim ugovorima koji se namjeravaju zaključiti sa stranim pravnim fizičkim osobama, kao i drugim imovinsko-pravnim odnosima s tim osobama.

U postupku donošenja općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obveze prema stvarima u vlasništvu Grada, obvezno se pribavlja mišljenje Pravobraniteljstva.

ZAKONI I PROPISI

Zakon o pravobranilaštvu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 – novi Prečišćeni tekst)

Odluka o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/10)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/07)

Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 17/08 – Prečišćeni tekst)

Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/97, 6/02, 1/04)

KONTAKT

adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 3
tel: +387 33 407 459
fax: +387 33 206 440

PRAVOBRANILAC

Admir Jusufbegović

e-mail: [email protected]

ZAMJENICI PRAVOBRANIOCA

Besim Musakadić

e-mail: [email protected]

Sanjin Smajlović

e-mail: [email protected]

Podijeli:

Najnoviji sadržaj