Pravobranilaštvo

Pravobranilaštvo

Donošenjem Zakona  o pravobranilaštvu ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08- novi Prečišćeni tekst) stvoren je pravni okvir za donošenje pravnih rješenja za osnivanje pravobranilaštva jedinica lokalnih samouprava na teritoriji kantona Sarajevo.

Primjenom navedenog propisa Gradsko  vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva koja je objavljena u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj:  11/04, na osnovu koje je Gradsko vijeće  izabralo gradskog  pravobranioca Odlukom od 29.12.2006. godine, a zvanično je počelo sa radom dana 05.12.2006.godine.

Nakon donošenja Odluke došlo je do značajnih izmjena i dopuna Zakona o pravobranilaštvu nakon čega se pristupilo donošenju novog Prečišćenog teksta istog Zakona, objavljenog u Službenim novinama Kantona Sarajevo 33/08, kojim su obuhvaćene sve izmjene i dopune iz 2001., 2002., 2005. i 2008. godine.

Uvažavajući novonastalu situaciju Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je novu Odluku o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva na sjednici 27.07.2010. godine, objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj 20/10, čime je izvršeno usklađivanje sa mnogobrojnim izmjenama i dopunama koje je u svom sadržaju pretrpio Zakon o pravobranilaštvu u Kantonu Sarajevo.

Stupanjem na snagu nove Odluke prestala je da važi Odluka o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 11/04).

NADLEŽNOSTI

Zakonom o pravobranilaštvu utvrđeno je da je pravobranilaštvo posebno državno tijelo koje poduzima mjere i pravna sredstva, funkciju vrši u skladu sa ustavom, zakonom i drugim propisima i općim aktima.

Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada, njegovih organa i drugih institucija.

Izuzetno, Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih preduzeća, javnih ustanova  i drugih pravnih osoba čiji je Grad osnivač, odnosno suosnivač.

Pravobranilaštvo zastupa Grad Sarajevo u postupcima pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pred sudovima u sudskim postupcima i upravnom postupku u skladu sa zakonom.

U vršenju poslova zastupanja Pravobranilaštvo je ovlašteno da poduzima sve pravne radnje koje poduzima stranka u postupku.

Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć gradskim organima i drugim pravnim osobama čiji je osnivač Grad Sarajevo u rješavanju imovinskopravnih pitanja i daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinskopravne prirode.

Na zahtjev organa Grada Pravobranilaštvo daje mišljenja o imovinskopravnim ugovorima koji se namjeravaju zaključiti sa stranim pravnim fizičkim osobama, kao i drugim imovinskopravnim odnosima sa tim osobama.

U postupku donošenja općih akata kojima se uređuju imovinskopravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima u vlasništvu Grada obavezno se pribavlja mišljenje Pravobranilaštva.

ZAKONI I PROPISI

Zakon o pravobranilaštvu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 – novi Prečišćeni tekst)

Odluka o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/10)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/07)

Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 17/08 – Prečišćeni tekst)

Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/97, 6/02, 1/04)

KONTAKT

adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 3
tel: +387 33 407 459
fax: +387 33 206 440

PRAVOBRANILAC

Admir Jusufbegović

e-mail: [email protected]

ZAMJENICI PRAVOBRANIOCA

Besim Musakadić

e-mail: [email protected]

Sanjin Smajlović

e-mail: [email protected]

Podijeli:

Najnoviji sadržaj