Измјена Јавног огласа о продаји службених путничких возила у власништву Града Сарајева

Измјена Јавног огласа о продаји службених путничких возила у власништву Града Сарајева
  • 22 Jul, 2021

На основу члана 75. и 76. Статута Града Сарајево („Служене новине Кантона Сарајево“, број 34/08 - пречишћени текст) и Одлуке Градског Вијећа Града Сарајево о покретању поступка продаје службених путничких возила у власништву Града Сарајева („Службене новине Кантона Сарајево“, број 24/21), градоначелница Града Сарајева објављује:

ИЗМЈЕНУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

о продаји службених путничких возила у власништву Града Сарајева

Врши се измјена Јавног огласа о продаји службених путничких возила у власништву Града Сарајева објављеног на веб (wеб) страници Града Сарајева дана 16.07.2021. године и дневном листу „Ослобођење“ дана 21.07.2021. године, у дијелу:

ДОСТАВЉАЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

„Јавно отварање понуда, уз присуство заинтересираних физичких лица, односно овлаштених представника правних лица која су доставила понуде, одржаће се дана 30.07.2021. године у 10:00 часова у малој сали Градског вијећа Града Сарајева, улица Хамдије Крешевљаковића број 3.“

У осталом дијелу текст Јавног огласа остаје неизмијењен.

 

                                                            Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И Ц А

Доц. др. Бењамина Карић, с.р.

 

                               

                                                                                                       

 

 

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj